Rådgivning om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af jeres botilbud/Bosted


Vores kerneopgave er, at understøtte vores kunder i at opnå den bedste og mest effektive kvalitet i de ydelser, og indsatser I som leverandører overfor kommuner, regioner og staten, er blevet godkendt af socialtilsynene til at levere, til nogle af samfundets svageste borgere. Det handler med andre ord om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af jeres tilbud, så I fremstår som de dygtigste på jeres felt, til at sikre borgernes trivsel og udvikling.

Rådgivningen dækker både børn- og ungetilbud, voksentilbud samt stof- og alkoholmisbrugsbehandlingstilbud, som er godkendte efter Servicelovens §§ 66, 85, 101, 107, 108, og Lov om Socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 3 - botilbudslignende tilbud, som typisk i ABL-boformer, samt Sundhedslovens § 141.  

Med vores mangeårige erfaring indenfor det specialiserede socialområde, vores dybe indgående kendskab til Serviceloven, Sundhedsloven, Forvaltningsloven og tilhørende bekendtgørelser, samt øvrig lovgivning tilknyttet jeres godkendelsesgrundlag, kan vi levere kvalificeret, effektiv og professionel rådgivning i forhold til, at kvalitetsudvikle jeres bo- og behandlingstilbud.

Vi kan videre understøtte processer der sikrer, at I fortsat bevarer jeres godkendelse efter Socialtilsynsloven, såfremt I kommer i en situation, hvor godkendelsesgrundlaget er udfordret. Dette gælder særligt, hvis I har fået påbud eller "opmærksomhedspunkter", hvor tilsynet har påpeget, at der er kvalitetsmangler i jeres tilbud.

Vi kan, hvis vi kommer ind i rette tid (dog senest i høringsfasen) sikre, at påtænkte afgørelser om påbud og skærpet tilsyn fra socialtilsynenes side, formentlig kan løftes af inden høringsfristen udløber, og i stedet alene bliver til et  "opmærksomheds- eller udviklingspunkt". Noget der kan have meget stor betydning for jeres fortsatte drift.

Vi rådgiver også i forhold til jeres overvejelser om en "væsentlig ændring af et tilbuds eksisterende godkendelsesgrundlag". Der kan være meget tid og dermed penge sparet, ved at vide hvordan sådan en proces kan gribes optimalt an, i forhold til socialtilsynets godkendelse.

Der tilbydes arbejdsgangs- og organisationsanalyser, samt rådgivning i, og udarbejdelse af strategi- og handleplaner til egen organisation eller tilsynet. Videre er vi eksperter i at koble Kommunernes overordnede "indsatsformål og indsatsmål" med anbringelsen, sammen med tilbuddets pædagogiske mål og handleplaner. Vi kan videre rådgive og undervise i, hvordan I som tilbud, kan etablere en effektiv resultatdokumentation til brug for egen læring og udvikling af botilbuddet.

Vi samarbejder med nogle af landets dygtigste socialfaglige eksperter, som kan indgå i opgaven med at understøtte kvalitetsudviklingen på det socialfaglige område, eller i forhold til socialfaglig kompetenceudvikling i tilbuddet, såfremt dette er nødvendigt for at fastholde og/eller udvikle kvaliteten i jeres tilbud.

Ingen opgaver er for små, ingen for store. Vi kender hele det specialiserede socialområde i detaljer, og ved hvordan Socialtilsynene fungerer indefra, og kan derfor rådgive meget relevant og målrettet, særligt i forhold til konkrete problemstillinger i jeres kvalitet, påpeget af Socialtilsynet eller andre offentlige myndigheder. 

Tag meget gerne fat i os, for en uforpligtende snak om jeres eventuelle udfordringer.